Algemene voorwaarden leveranciers

Artikel 1 – Toepassingsgebied – Totstandkoming overeenkomst 
Voor zowel de onderaannemer als de leverancier zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten met NV Van Vlierden, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepalingen van de onderaannemer of leverancier, vermeld in zijn aanbod, in zijn publiciteit geschreven, orderbevestigingen, factuur of enig ander geschrift betreffende de bestelling. 
Behoudens schriftelijke opmerkingen binnen de 10 kalenderdagen, bij niet-terugzenden van het ondertekend contract of door het enkel feit van uitvoering der werken of levering aanvaarden de onderaannemers en leveranciers deze algemene voorwaarden. De onderaannemers en leveranciers doen hiermee uitdrukkelijk afstand van hun algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 2 – Transparantieprincipes 
De onderaannemer aanvaardt de noodzaak om het onderaannemingscontract uit te voeren volgens het back-to-back principe. Dit betekent dat de onderaannemer in de plaats treedt van Van Vlierden voor het naleven van de verbintenissen in verband met de uitvoering van het project op zulkdanige wijze dat Van Vlierden zijn overeenkomst met zijn opdrachtgever kan nakomen. 
De onderaannemer kan ten aanzien van Van Vlierden niet meer rechten en plichten hebben dan Van Vlierden heeft t.a.v. zijn opdrachtgever. Onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst, kan de onderaannemer in geen geval aanspraak maken op betaling, schadevergoeding, termijn verlenging indien en voor zover deze aanvaard en gehonoreerd wordt door de opdrachtgever van Van Vlierden.  

Artikel 3 – Prijzen

 1. De eenheidsprijzen zijn vast en niet herzienbaar en omvatten alle kosten voor leveren en/of plaatsen van alle benodigde materialen, met inbegrip van de kosten voor detailuitzettingen stellingen, bouwkraan, materieel, lonen, sociale en wettelijke voorzieningen, veiligheidsvoorzieningen, verplaatsingen, enz. tot het verkrijgen van een volledig afgewerkt geheel tot volledige voldoening van de opdrachtgever. 
 2. De hoeveelheden, vermeld in de meetstaat, zijn vermoedelijk en worden slechts gegeven bij wijze van inlichting, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden. Ingeval van vermoedelijke hoeveelheden zullen de exact benodigde hoeveelheden in samenspraak met de projectleider van de NV Van Vlierden, door de onderaannemer opgemeten en afgeroepen worden bij de diverse leveranciers. 
 3. Vooraleer zijn werken aan te vatten, is de onderaannemer verplicht een voorafgaandelijke controle uit te oefenen op de conformiteit van de verstrekte afmetingen, hoeveelheden en andere gegevens van de plannen, lastenboeken, enz., met de reële plaatselijke toestand. De onderaannemer zal NV Van Vlierden op voorhand informeren indien de hoeveelheden afwijken van hetgeen voorzien is in het lastenboek en de prijsbepaling van de onderaannemer. Eventuele taksen, lasten en/of heffingen voor gebruik van gemeentewegen en/of inname openbaar domein zijn inbegrepen in de aannemingssom voor zover ze slaan op de werken van de onderaannemer en zullen dus door hem gedragen worden. Indien daartoe aanleiding is zullen deze kosten tussen de onderaannemer en Van Vlierden verdeeld worden pro rata ieders aandeel in het gebruik of de inname. 

Artikel 4 – Uitvoeringstermijn 

 1. De onderaannemer/leverancier verbindt er zich toe de door de NV Van Vlierden vastgestelde aanvangsdatum/leveringsdatum en uitvoeringstermijn na te leven (resultaatsverbintenis). De onderaannemer/leverancier dient onmiddellijk contact op te nemen met de projectleider van de NV Van Vlierden, teneinde in gezamenlijk overleg de definitieve uitvoeringsperiode/leveringsdatum vast te leggen, volledig in coördinatie met eventuele andere werkzaamheden. De onderaannemer kan enkel aanspraak maken op termijnverlenging onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze waarover de NV Van Vlierden beschikt t.a.v. haar opdrachtgever.
 2. Indien eventuele specifieke vertragingsboetes zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden, zullen deze van rechtswege en derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn wegens het loutere verstrijken van de overeengekomen uitvoeringstermijn. De onderaannemer is bovendien gehouden om Van Vlierden te vrijwaren voor schadevergoedingen en vertragingsboetes die aan Van Vlierden opgelegd worden door haar medecontractant doch slechts in de mate dat deze betrekking hebben op het werk en/of de levering van de onderaannemer. 

Artikel 5 – Uitvoering/Levering 

 1. De werken/leveringen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, het lastenboek en de andere contractuele bepalingen opgelegd door de bouwheer aan de NV Van Vlierden en de bijzondere voorwaarden vermeld in de aannemings- of leveringsovereenkomst. De onderaannemer heeft de plicht zelf het initiatief te nemen om alle nodige documenten en informatie m.b.t. de uit te voeren werken/leveringen bij de NV Van Vlierden op te vragen. 
 2. De onderaannemer/leverancier verzekert als specialist een perfecte uitvoering van al de hem toevertrouwde werken/bestellingen en verklaart de aan de werken/leveringen verbonden moeilijkheden te hebben kunnen vaststellen, zowel ter plaatse als aan de hand van de plannen en bestekken. 
  De onderaannemer heeft een resultaatsverbintenis met betrekking tot de uitvoering der werken en het respecteren van de vooropgestelde kwaliteit, planning en aannemingsprijs. De onderaannemer verklaart dat hij voorafgaand aan de bestelling voldoende tijd en mogelijkheid gehad heeft om alle documenten en plannen te consulteren en dat de toestand van de werf hem bekend is. Deze resultaatsverbintenis is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst. 
  De NV Van Vlierden kan te allen tijde elk niet-conform werk doen stilleggen of overdoen, op voorwaarde dat deze eis behoorlijk gerechtvaardigd is. De onderaannemer mag de uitvoering van een dergelijk bevel niet weigeren of deze eis gebruiken als voorwendsel voor een vertraging of de vordering van een bijkomende vergoeding. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet de onderaannemer/leverancier zelf instaan voor het lossen van zijn materialen en materieel en het ter plaatse brengen op de werf. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde materialen. De NV Van Vlierden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van het materiaal van de onderaannemer. De aan de onderaannemer toevertrouwde materialen en speciale gereedschappen zullen bij verlies of beschadiging (buiten de normale slijtage), aan kostprijs worden aangerekend. 
 4. De onderaannemer/leverancier verbindt er zich toe zich ervan te onthouden op eigen initiatief of op verzoek een prijsopgave of aanvullende voorstellen van welke aard ook aan de opdrachtgever te doen zonder deze via de NV Van Vlierden in te dienen, tenzij het gaat om een werk dat totaal vreemd is aan de bouwplaats. Sanctie? In geval van inbreuk op dit beding is de onderaannemer gehouden Van Vlierden een vergoeding te betalen gelijk aan 25% van de waarde de rechtstreeks overgemaakte offerte en/of het uitgevoerde werk. Omgekeerd zal Van Vlierden aan de onderaannemer alle meerwerken van dezelfde aard toevertrouwen die hem zouden worden bevolen door de opdrachtgever, voor zover de onderaannemer de eenheidsprijzen die aan de basis lagen van deze overeenkomst behoudt of tussen partijen anders wordt overeengekomen. Deze bepaling is niet van toepassing indien er door Van Vlierden meerdere onderaannemers voor gelijkaardige werken ingeschakeld worden op de werf. 
 5. De NV Van Vlierden behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de loop der werken, welke aanleiding kunnen geven tot verrekening in min of meer, op basis van de aangegeven eenheidsprijzen, zoals vermeld in bijgevoegde offerten. De wijzigingen geven de onderaannemer/leverancier geen recht op schadevergoeding. 
 6. Bijkomende werken/leveringen worden enkel aanvaard en/of vergoed indien ze zowel  voorafgaand aan uitvoering uitdrukkelijke en schriftelijk besteld zijn door Van Vlierden en aanvaard worden door de opdrachtgever van Van Vlierden 
 7. De onderaannemer verbindt er zich toe de werfvergaderingen bij te wonen telkens wanneer dit nodig blijkt. Het bijwonen van de werfvergaderingen wordt geacht inbegrepen te zijn in de overeengekomen prijs. 
 8. Elke beslissing van de opdrachtgever van NV Van Vlierden, welke ze ook zijn, zoals wijzigingen, afwijzingen, minwaarden betreffende werken in onderaanneming/leveringen, zal onmiddellijk en volledig tegenover de onderaannemer/leverancier inroepbaar zijn. De onderaannemer doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering die hij heeft of zou kunnen hebben om schadevergoeding te eisen van Van Vlierden voor het niet-uitgevoerde deel van de werken. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en verzekering 

 1. De onderaannemer/leverancier zal de NV Van Vlierden vrijwaren voor elke vordering, in hoofdsom, intresten, kosten en lasten, vanwege de opdrachtgever en/of derden die direct of indirect hun oorsprong vinden in de werken van de onderaannemer of de prestaties van de leverancier. 
  De onderaannemer/leverancier doet hierbij uitdrukkelijk afstand van iedere beperking van zijn aansprakelijkheid door beperkingen in de tijd om aansprakelijk gesteld te worden, begrenzingen van de desgevallend te betalen schadevergoeding, beperkingen in de wijze van schadevergoeding, beperkingen op gebied van bewijsrecht en alle overige bepalingen die een integrale schadevergoeding in de weg staan. 
 2. De onderaannemer/leverancier verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten om alle materiële en persoonlijke schade te dekken waarvoor hij aansprakelijk gesteld kan worden ten opzichte van de opdrachtgever, de aannemer, zijn personeel en derden, incl. burenhinder conform art. 3.101 BW. De minimale dekking bedraagt € ______________voor de letselschade en € __________  voor de zaakschade, inbegrepen de onstoffelijke schade en deze door brand, vuur, ontploffing, rook, water, milieuaantasting en burenhinder. 
  Desgevraagd zal de onderaannemer/leverancier kopie van zijn verzekeringspolissen aan de NV Van Vlierden verstrekken. Idere omstandigheid die de onderaannemer/leverancier van zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid zou kunnen ontslaan, dient door hem, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekende brief aan de NV Van Vlierden kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 8 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan. De NV Van Vlierden zal niet tussenkomen in kosten van vrijstelling, noch in de gevolgschade, zelfs indien deze niet zou gedekt zijn in de verzekeringspolis van de onderaannemer/leverancier en één van diens contractuele partners. 
 3. De onderaannemer zal voor iedere verzekeringspolis die hij afsluit, afstand van verhaal laten voorzien t.a.v. NV Van Vlierden en haar aangestelden. Dit geldt ook voor de verzekeringen dewelke niet specifiek voor de uit te voeren werken/leveringen zijn afgesloten, zoals, maar niet beperkt tot, de arbeidsongevallenverzekering, de BA-uitbating verzekering, enz.  

Artikel 7 – Veiligheid 

 1. De onderaannemer/leverancier moet zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele werven naleven en vooral degene die voortvloeien uit de wet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven alsmede uit de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).  
 2. De onderaannemer is verplicht de op de bouwplaats voorgeschreven en nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien en correct te gebruiken. De onderaannemer/leverancier zorgt ervoor dat alle machines, technische installaties, materieel en hun toebehoren volledig conform de vigerende wetgeving en in goede staat zijn. Verder moeten alle materialen en materieel geleverd worden met de passende instructies in de Nederlandse taal. Indien nodig worden de gebruikers bij levering geïnstrueerd over bepaalde belangrijke gebruiksvoorwaarden en risico’s annex preventieve maatregelen.
 3. De aannemer zal voor de uitvoering van de werken steeds zijn eigen materialen en materieel gebruiken, tenzij expliciet anders afgesproken met NV Van Vlierden. De arbeidskrachten die machines bedienen, moeten in het bezit zijn van de nodige getuigschriften voor het bedienen van de specifiek te gebruiken machines.
 4. Voor de aanvang van zijn werken bezorgt de onderaannemer een veiligheidsplan aan de preventieadviseur van de NV Van Vlierden, met een volledige risicoanalyse van zijn werkzaamheden op de betrokken werf. 
  De onderaannemer zal desgevallend op eigen initiatief de toepasselijke veiligheidsdocumenten zoals, maar niet beperkt tot, het bouwplaatsreglement, bij de bevogde personen opvragen.  De Onderaannemer verbindt zich ertoe alle toepasselijke veiligheidsregels ook te doen naleven door afgevaardigden en/of sub-onderaannemer(s) en is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortspruiten uit een eventuele overtreding van deze regels. 
 5. Ingeval de onderaannemer/leverancier haar verplichtingen inzage veiligheid en gezondheid niet naleeft, zal de NV Van Vlierden, na ingebrekestelling, overeenkomstig artikel 29 van de wet van 4 augustus 1996, alle noodzakelijke maatregelen kunnen nemen en dit op kosten van de in gebreke blijvende partij. Het contract zal eveneens conform art. 15 van deze algemene voorwaarden ontbonden kunnen worden. 
 6. Bij ernstig en dreigend gevaar is de NV Van Vlierden vrijgesteld van de in de vorige alinea bedoelde ingebrekestelling. 

Artikel 8 – Personeel en situatie van de onderaannemer 

 1. Eigen personeel en gezag: 
  De onderaannemer stelt op de bouwplaats enkel bekwame en ervaren arbeidskrachten in voldoende aantal tewerk. De arbeidskrachten die machines bedienen, moeten in het bezit zijn van de nodige getuigschriften voor het bedienen van de specifiek te gebruiken machines. 
  Het personeel, belast met de uitvoering van de aannemingsopdracht, werkt uitsluitend, ondeelbaar en onoverdraagbaar onder het gezag, leiding en het toezicht van de onderaannemer of van een door hem aangeduide leidinggevende of verantwoordelijke aangestelde. Er zal steeds een leidinggevende of verantwoordelijke aangestelde van de onderaannemer op de werf aanwezig zijn om eventuele richtlijnen en aanwijzingen van de NV Van Vlierden aan de onderaannemer in ontvangst te nemen en deze desgevallend aan de tewerkgestelde  werknemers van de onderaannemer over te maken. 
  Indien er geen leidinggevende of verantwoordelijke aangestelde van de onderaannemer op de werf aanwezig is, behoudt de NV Van Vlierden zich het recht voor de uitvoering van de werken door de onderaannemer op te schorten totdat de onderaannemer zich in regel gesteld heeft en zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of termijnverlening. 
  Ten behoeve van de correcte en goede uitvoering van de onderaannemingsovereenkomst, is het de NV Van Vlierden evenwel toegestaan om volgende instructies aan de werknemers van de onderaannemer of diens sub-onderaannemer(s) te geven, zonder dat er sprake is van de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag: 
 • Instructies inzake veiligheid en welzijn op de werf; 
 • Instructies inzake de te gebruiken materialen en gereedschappen; 
 • Instructies inzake de tijdstippen waarop de werf bereikbaar is; 
 • Het weren van één of meer werknemers van de onderaannemer van de werf, indien zij niet als aanwezig geregistreerd staan bij de RSZ en/of niet in orde zijn met de sociale en/of fiscale verplichtingen conform deze algemene voorwaarden; 
 • Instructies aangaande de algemene organisatie van de bouwplaats, zoals bepaald in het bouwplaatsreglement of in andere gelijkwaardige documenten; 
 •  De leidinggevenden van de NV Van Vlierden kunnen soms ook wegens vereiste spoed, om veiligheids- of om organisatorische redenen, genoopt zijn zelf technische richtlijnen aan het personeel van de onderaannemer te geven, in welk geval dit door deze niet als overname van zijn verantwoordelijkheid als aannemer of werkgever mag worden beschouwd. De NV Van Vlierden heeft trouwens de plicht de werkzaamheden naar best vermogen te coördineren (Welzijnswet 04/08/1996). 

Verder verbindt de onderaannemer zich ertoe zijn werknemers tewerk te stellen en te vergoeden in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving en reglementering. De onderaannemer ziet inzonderheid toe op de naleving van zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn onderaannemers of door de derden waarop hij beroep doet.

2. Gedetacheerde werknemers 
De onderaannemer mag in geen geval illegaal verblijvende onderdanen uit derde landen in de zin van de wet van 11 februari 2013 tewerkstellen. Hij ziet erop toe dat hij hetzelfde verbod oplegt aan al zijn eventuele onderaannemers en hetzelfde zal gelden voor alle niveaus van onderaanneming.
Indien de onderaannemer werkt met werknemers uit de E.E.R., die onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsregeling van een andere E.E.R.-lidstaat dan België, zal de onderaannemer met betrekking tot ieder van deze werknemers, alvorens zij hun werkzaamheden aanvatten, een detacheringsdocument (E-101 of A1) en een Limosa 1 aan de NV Van Vlierden bezorgen. 
Indien de onderaannemer werkt met werknemers die niet uit de E.E.R. komen, is de onderaannemer ertoe gehouden vóór de aanvang van de prestaties van deze werknemers een afschrift van de arbeids- en verblijfsvergunning, alsmede van de arbeidsovereenkomst, de identiteitskaar, de Limosa 1 en het E-101 of A1 document aan de NV Van Vlierden over te maken. De geldigheidsduur van deze documenten dient minstens toereikend te zijn voor de duur van de aannemingsperiode. 
De NV Van Vlierden kan aan de onderaannemer vragen dat hij een attest bijbrengt waaruit blijkt dat de sociale zekerheidsbijdragen en fiscale lasten in de bevoegde E.E.R.-lidstaat vereffend zijn en dat hij aantoont dat de detacheringsvoorwaarden conform toepasselijke EU-Verordening inzake sociale zekerheid zijn voldaan. 
De NV Van Vlierden heeft het recht de toegang tot de werf of werkplaats te verbieden aan iedere werknemer die niet over de vereiste documenten beschikt of – voor de buitenlandse werknemers – waarvoor niet het bewijs geleverd wordt dat de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen in de bevoegde E.E.R.-lidstaat vereffend zijn en de detacheringsvoorwaarden zijn voldaan. Dit toegangsverbod vormt geen geldige reden om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verdagen of een schadevergoeding te vorderen. 

3. Bijzondere verplichtingen voor niet-Belgische onderaannemers 
Voor werkzaamheden van minder dan twaalf maanden dient de buitenlandse onderaannemer zijn werknemers te registreren bij middel van een “Limosa-aangifte” (www.limosa.be) en dient de onderaannemer, vóór de aanvang van de werken, een kopie van het aangiftebewijs “Limosa 1” van elk van zijn werknemers voor te leggen aan NV Van Vlierden. 
Voor werkzaamheden van meer dan twaalf maanden dient de buitenlandse onderaannemer aan NV Van Vlierden een afschrift te bezorgen van het aangetekend schrijven aan de Inspectie van Sociale Wetten (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) houdende de aanstelling van een natuurlijke persoon, woonachtig in België, belast met het bijhouden en bewaren van de sociale documenten en van de aangifte aan het desbetreffende fonds voor bestaanszekerheid. 
In ieder geval is de onderaannemer ertoe gehouden, vóór het begin van de eerste tewerkstelling, een kopie van het aangiftebewijs “Limosa 1” van elk van zijn werknemers aan de hoofdaannemer voor te leggen. 
De NV Van Vlierden verricht de in de huidige overeenkomst voormelde inhoudingen en doorstortingen niet aan de RSZ en de fiscus, indien de niet-Belgische onderaannemer kan bewijzen dat hij in België geen sociale en fiscale schulden heeft. Als bewijsstukken gelden E101 of A1 documenten, een geldig PDOK-attest en een geldig fiscaal attest, in voorkomend geval een attest 403 afgeleverd door de Belgische fiscus. 
Indien er geen detacheringsdocumenten (E-101 of A1) kunnen worden voorgelegd, dienen de betrokken personen onderworpen te worden aan de Belgische sociale zekerheid. De onderaannemer is gehouden de toepasselijke sociale zekerheidsbijdragen te betalen. De NV Van Vlierden kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van voormelde sociale zekerheidsbijdragen. 

4. Documenten personeel onderaannemer 
De onderaannemer zorgt ervoor dat al zijn werknemers te allen tijde in het bezit zijn van de wettelijk of reglementair verplichte documenten, waaronder doch niet beperkt tot een SIS kaart of een E101 en waarmee ze hun arbeidsverhouding ten opzichte van de onderaannemer op ieder ogenblik kunnen bewijzen. 

5. Arbeidsongevallenverzekering 
De onderaannemer dient verzekerd te zijn bij een Belgische arbeidsongevallenverzekeraar en overhandigt, op eerste verzoek van NV Van Vlierden, een attest van deze verzekering. 
In het kader van de Belgische en Europese Wetgeving omtrent de veiligheidsinformatie en het werken met contractors, dient de onderaannemer de ongevallen met verlet onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uren na het ongeval te melden aan de bevoegde diensten en NV Van Vlierden. 
Tevens overhandigt hij kopie van het ongevalsrapport bestemd voor de arbeidsongevallenverzekering. Na afloop van het ongeval wordt het werkelijk aantal dagen werkverlet opgegeven. De onderaannemer kan, indien nodig, beroep doen op zijn externe preventiedienst. Eveneens kan hij ondersteuning vragen bij de preventiedienst van de NV Van Vlierden. 

6. Sancties 
De onderaannemer is ertoe gehouden de NV Van Vlierden te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen als gevolg van de niet-naleving door hemzelf of door zijn onderaannemers van het verbod om illegaal verblijvende onderdanen uit derde landen tewerk te stellen door hemzelf of door zijn onderaannemers, op welk niveau ook, inclusief alle financiële sancties verbonden aan de tewerkstelling van die illegaal verblijvende onderdanen, alsook de eventuele door de hoofdaannemer opgelopen boetes en/pf bedragen, onder meer in toepassing van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, artikel 402 van het WIB 1992 en/of artikel 35/2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 

7. Deze sanctie ontneemt de NV Van Vlierden niet het recht te handelen conform art. 15 van de algemene voorwaarden. 

Artikel 9 – Overdracht en onderaanneming 

 1. Behoudens voorgaand en schriftelijk akkoord van de NV Van Vlierden mag de onderaannemer/leverancier de opdracht die het voorwerp vormt van deze overeenkomst niet volledig of gedeeltelijk in onderaanneming geven of hiervoor een beroep doen op uitzendkrachten. De NV Van Vlierden zal haar akkoord enkel weigeren om gerechtvaardigde redenen. 
  De onderaannemer die een beroep wenst te doen op een sub-onderaannemer zal bij de aanvraag tot toestemming, te richten aan NV Van Vlierden, de volgende gegevens bijvoegen: de nodige identificatiegegevens van de sub-onderaannemer (zoals o.m. naam, maatschappelijke zetel, BTW-nummer, RSZ-nummer, nummer Fonds voor Bestaanszekerheid,…), een duidelijke omschrijving van de werf, de plaats en de belangrijkheid van de werf van diens sub-onderaannemer. 
  De onderaannemer verbindt zich ertoe hetzelfde verbod van onderaanneming en voorafgaandelijke toestemmingsverplichting op te leggen aan zijn sub-onderaannemer. De NV Van Vlierden zal desgevallend voorafgaandelijk om toestemming gevraagd worden met betrekking tot een volgende sub-onderaannemer. 
 2. Indien NV Van Vlierden schriftelijk instemt met een door de onderaannemer voorgestelde sub-onderaannemer, zal de onderaannemer erover waken dat de betrokken sub-onderaannemer alle wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen naleeft. Tevens zal de onderaannemer rover waken dat de sub-onderaannemer geen sociale en/of fiscale schulden bezit. De onderaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de fiscale en/of sociale schulden van en voor de lonen (al dan niet) betaald door zijn sub-onderaannemer. 
 3. De onderaannemer vrijwaart de NV Van Vlierden voor alle mogelijke negatieve gevolgen wegens de niet-nakoming van de bepalingen opgenomen in dit artikel. 

Artikel 10 – Registratie/melding van de onderaannemer voor werven in België 

 1. Werfmelding RSZ 
  De onderaannemer verklaart bekend te zijn met het gegeven dat de NV Van Vlierden iedere onderaannemer en tevens sub-onderaannemer dient te melden bij de RSZ (‘unieke werfmelding’). De onderaannemer verbindt zich er dan ook toe de NV Van Vlierden alle nodige informatie voorafgaandelijk aan de uitvoering der werken te melden aan NV Van Vlierden. 

 2. Aanwezigheidsregistratie 
Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ. 
De onderaannemer verbindt er zich toe een registratiewijze toe te passen die voldoet aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de onderaannemer waarop hij op zijn beurt een beroep doet. 
Zoals bepaald door bovenvermelde wet, wijst de NV Van Vlierden de onderaannemer op de bepalingen van artikel 16, §1, 3e en §2, 4e en §3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
Elke onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de NV Van Vlierden de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea’s vermeld staan worden nageleefd door deze onderaannemer. Dat geldt voor alle niveau’s van onderaanneming. 
De onderaannemer is ertoe gehoduen de NV Van Vlierden te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (inclusief de door de hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de niet-naleving van voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden door de onderaannemer, door zijn onderaannemers, door elke volgende onderaannemer of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaatst waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, betreedt. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor werken in onroerende staat 

 1. De onderaannemer verklaart door ondertekening van de aannemingsovereenkomst dat hij geen sociale of fiscale schulden heeft. De onderaannemer zal bij iedere factuur die hij aan de NV Van Vlierden overmaakt hiervan het bewijs voegen. De onderaannemer verbindt zich ertoe om het bestaan van zijn sociale en/of fiscale schulden onmiddellijk aan NV Van Vlierden te melden. 
 2. Ingeval de onderaannemer in België sociale en/of fiscale schulden heeft, is NV Van Vlierden overeenkomst artikel 30bis RSZ-wet en artikel 402/403 WIB verplicht bij elke betaling aan de onderaannemer 50% van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en ten bedrage van 35% door te storten aan de RSZ en ten bedrage van 15% door te storten aan de Administratie van Financiën. 
  Indien de onderaannemer prestaties factureert die zijn uitgevoerd door zijn sub-onderaannemer, zal hij tevens voor deze sub-onderaannemer de nodige documenten bijbrengen waaruit blijkt dat deze geen sociale of fiscale schulden heeft. 
 3. Sancties: Naast de toepassing van artikel 15 van deze algemene voorwaarden, behoudt NV Van Vlierden zich uitdrukkelijk het recht voor de facturen van de onderaannemer pas te betalen nadat zij de nodige documenten heeft ontvangen waaruit blijkt dat de (sub)onderaannemer in orde is met haar sociale en fiscale verplichtingen.
  De onderaannemer is bovendien ertoe gehouden de hoofdaannemer te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen als gevolg van de niet-naleving door hemzelf of door zijn onderaannemers, van zijn sociale en fiscale verplichtingen door hemzelf of door zijn onderaannemers, op welk niveau ook, inclusief alle financiële sancties en de door de hoofdaannemer opgelopen boetes en/of bedragen, onder meer in toepassing van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, artikel 402 van het WIB en/of artikel 35/2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 

Artikel 12 – Goedkeuring en oplevering 

 1. Tenzij anders overeengekomen worden de werken/leveringen slechts opgeleverd/aanvaard op het ogenblik dat de NV Van Vlierden oplevering heeft verkregen van zijn opdrachtgever. Dit geldt zowel voor de voorlopige als voor de definitieve oplevering en dit ongeacht of er al dan niet ingebruikname is. De eventueel ondertekende ontvangstkwijting en/of betaling van de facturen geldt slechts als een voorschot, kan aanleiding geven tot verrekening en kan nooit als aanvaarding of oplevering aanzien worden. 
  De NV Van Vlierden heeft steeds het recht betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de NV Van Vlierden en/of de bouwheer het door de onderaannemer gemaakt werk/door de leverancier geleverde goederen of een gedeelte daarvan niet goedkeurt, of anderszins bezwaren maakt tegen de uitvoering en/of kwaliteit van het uitgevoerde werk/de geleverde materialen, totdat het gemaakte werk door de opdrachtgever is goedgekeurd en de werkwijze en/of kwaliteit is aangepast aan de overeengekomen eisen. 
 2. Veranderingen ten opzichte van het basiscontract en ook meer- en minwerken mogen slechts doorgevoerd worden na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NV Van Vlierden. 
 3. De waarborgen en termijnen voor gebreken volgen de modaliteiten van de overeenkomst tussen Van Vlierden en haar opdrachtgever 
 4. Gedurende de waarborgperiode voert de onderaannemer alle werken uit die nodig zijn om de bouwplaats in staat van oplevering te brengen en te houden. Indien de onderaannemer, binnen de termijn van 8 dagen na een aangetekend schrijven, de eventuele herstellingswerken niet uitvoert, houdt de aannemer zich het recht voor zelf deze werken uit te voeren of te laten uitvoeren door derden op kosten en op risico van de onderaannemer conform de procedure bepaald in art. 15.
  Deze eventuele herstelling en/of afwerking door derden ontslaat de leverancier/onderaannemer niet van zijn wettelijke en conventionele garantieverplichtingen van de door hem zelf geleverde goederen en/of uitgevoerde werken.
 5. Technische fiches, technische tekeningen, eventuele uitvoeringsplannen, stalen of complete “as-built” dossiers/plannen zullen tijdig neergelegd worden door de onderaannemer op eenvoudig verzoek van de NV Van Vlierden. 

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden 

 1. Alle bedragen die om welke reden ook verschuldigd zijn door de NV Van Vlierden – zelfs als ze betrekking hebben op een andere bouwplaats – worden automatisch gecompenseerd met alle bedragen, zelfs de nog onzekere bedragen die de onderaannemer/leverancier verschuldigd zou zijn. 
 2. Specifiek m.b.t. de toepassing van artikel 7 of 15 zullen alle betalingen, zelfs voor reeds uitgevoerde en aanvaard werken/leveringen, door de NV Van Vlierden mogen worden ingehouden tot het ogenblik dat de werken/leveringen van de NV Van Vlierden door zijn opdrachtgever worden opgeleverd en alle meerkosten en schadevergoedingen definitief kunnen worden bepaald en afgerekend. NV Van Vlierden mag dan overgaan tot compensatie tussen de facturen van de onderaannemer/leverancier en de vorderingen van NV Van Vlierden ten gevolge van opgelopen kosten van de aannemer door toepassing van voormelde artikel (gebreken, vertragingen, boeten, meerprijzen van vervangende onderaannemer/leverancier,…). 
 3. Betalingstermijn facturen : aan te vullen : opletten nieuwe termijnen wet bestrijding betalingsachterstand sinds 01.02.2022 (standaard 30 dagen – max 60 dagen, incl controle en verificatieperiode) 

Artikel 14 – Ernstige tekortkomingen en buitengerechtelijke ontbinding 

 1. Partijen komen overeen dat o.m. volgende gebeurtenissen als ernstige tekortkomingen worden beschouwd: 
 • Indien de onderaannemer de werken 3 kalenderdagen na de overeengekomen aanvangsdatum niet heeft aangevat  
 • Niet tijdig afleveren van de bankgarantie door de aannemer; 
 • Indien de onderaannemer niet voldoet aan de vastgestelde werkplanning of er een achterstand op de normale ontwikkeling ontstaat; 
 • Indien de onderaannemer of zijn aangestelde de veiligheidsvoorschriften niet naleven;  
 • Indiende de onderaannemer geen onvoldoende verzekeringsdekking heeft en indien tijdens de periode van uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verplicht gestelde verzekeringsdekking niet meer bestaat of verminderd is; 
 • Indien de onderaannemer niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsvereisten, standaarden of normen of zijn waarborgverplichtingen niet nakomt; 
 • Indien de onderaannemer zonder voorafgaande toestemming van de NV Van Vlierden beroep doet op sub-onderaannemers; 
 • De onderaannemer leeft de bepalingen van artikel 7c niet na; 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 1. Als de NV Van Vlierden de vermelde ernstige tekortkomingen vaststelt, zal zij de onderaannemer bij aangetekende brief of per mail in gebreke stellen om hieraan te verhelpen. 
  Indien hieraan geen of geen voldoende gevolg wordt gegeven binnen de 5 kalenderdagen na verzending, heeft NV Van Vlierden het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden lastens de onderaannemer, de onderaannemer de toegang tot de werf te ontzeggen en de werken, op kosten en risico van de onderaannemer, voort te zetten of doen voortzetten door een derde, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de onderaannemer.
  In geval van hoogdringendheid gerechtvaardigd door de vooruitgang, veiligheid of zekerheid van werken, met de hierboven vermelde remediëringstermijn worden teruggebracht op 1 werkdag.  
  De staat van de werken wordt geldig vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder of door een deskundige erkend door de Belgische rechtbanken, nadat NV Van Vlierden de onderaannemer per mail of aangetekende brief minstens 24 uur op voorhand heeft uitgenodigd tot tegensprekelijke vaststellingen. Zo bij de geplande en medegedeelde vaststelling de onderaannemer niet aanwezig is of zich laat vertegenwoordigen, wordt de vaststelling als tegensprekelijk beschouwd. De kosten van deze vaststelling zijn ten laste van de onderaannemer. 
 2. Partijen komen overeen dat volgende tekortkomingen worden aanzien als zodanig ernstige tekortkomingen die de ontbinding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling door NV Van Vlierden lastens de onderaannemer verantwoorden, zonder dat de onderaannemer gerechtigd is op enige schadevergoeding en onverminderd het recht van NV Van Vlierden om lastens de onderaannemer een aanvullende schadevergoeding te vorderen: 
 • Wanneer zich tijdens de uitvoering der werken feiten voordoen die wijzen op een slechte of verslechterde financiële toestand van de onderaannemer/leverancier. Als dusdanige feiten worden onder meer beschouwd: achterstallig bedrag bij de RSZ of bij de belastingen, protestwissels, weigering door leveranciers aan de onderaannemer te leveren,… 
 • De onderaannemer verstrekt onjuiste of verkeerde inlichtingen over zijn sociale of fiscale schulden;  
 • De niet correcte verloning door de onderaannemer of diens sub-onderaannemer(s); vanaf het ogenblik dat de bevoegde inspectiediensten, conform de bepalingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen, ingeschreven in de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, de kennisgeving omtrent de niet correcte verloning door de onderaannemer of diens sub-onderaannemer(s) hebben toegezonden aan NV Van Vlierden; 
 • De tewerkstelling door de onderaannemer of diens sub-onderaannemer(s) van illegale derdelanders, zijnde onderdanen die niet over de nationaliteit van één van de E.E.R.-lidstaten beschikken; vanaf het ogenblik dat de bevoegde inspectiediensten de kennisgeving omtrent de tewerkstelling van illegale derdelanders door de onderaannemer of diens sub-onderaannemer(s) hebben toegezonden aan NV Van Vlierden.

2. De toepassing van dit artikel verleent de onderaannemer geen vrijstelling van eventuele laattijdigheidsboetes en/of andere schade veroorzaakt door zijn contractuele wanprestatie. 

Artikel 15 – Eenzijdige beëindiging en waarborgtermijnen 

 1. NV Van Vlierden heeft het recht de aanneming, op gelijk welk ogenblik en door zijn loutere wil, te beëindigen, mits hij de onderaannemer vergoedt voor het geleverde werk en de geleverde materialen. De onderaannemer is in voorkomend geval niet gerechtigd op een bijkomende vergoeding voor winstderving. 
 2. De onderaannemer staat in voor het herstel van de hem toerekenbare lichte verborgen gebreken conform het gemene recht. Indien evenwel de NV Van Vlierden zich t.o.v. haar opdrachtgever tot strengere of mildere garantievoorwaarden heeft verbonden, zullen deze strengere of mildere voorwaarden ook onverminderd gelden in de relatie tussen NV Van Vlierden en de onderaannemer. 
 3. De onderaannemer is gedurende een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor de stabiliteit aantastende gebreken. Deze aansprakelijkheid vangt aan bij de definitieve oplevering. 

Artikel 16 – Varia 

 1. Het verzuim van NV Van Vlierden om een bepaling van het contract af te dwingen, houdt geen afstand in of heeft geen invloed op het recht van NV Van Vlierden om dergelijke bepaling af te dwingen. 
 2. De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden brengt geen nietigheid of ongeldigheid van de andere clausule met zich mee.  
 3. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze overeenkomst zal deze vervangen worden door een clausule die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van partijen. 
 4. De onderaannemer erkent dat hij de algemene voorwaarden grondig bestudeerd heeft en dat hij de prijzen in zijn offerte begroot heeft, rekening houdend met de risco’s van het werk en de voorwaarden van de overeenkomst. 

Artikel 17 – Geschillen – toepasselijk recht 

 1. De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen NV Van Vlierden en haar onderaannemers/leveranciers. 
 2. Geschillen worden bij voorkeur in der minne opgelost. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt  bevoegd. 
 3. Indien de NV Van Vlierden door de bouwheer of derden wordt aangesproken voor zaken die verband houden met de werken/leveringen uitgevoerd door de onderaannemer/leverancier, zal de onderaannemer/leverancier op eerste verzoek van de NV Van Vlierden als partij tussenkomen in dit geschil en dit zelfs indien reeds een procedure tusen de NV Van Vlierden en de onderaannemer loopt. 
 4. Indien de NV Van Vlierden zich contractueel heeft verbonden ten opzichte van de opdrachtgever tot ee arbitragereglement of door een arbitrageclausule, dan verbindt de onderaannemer zich ertoe, wanneer hij door de hoofdaannemer in vrijwaring wordt opgeroepen, behoudens gemotiveerde bezwaren, aan dezelfde arbitrageprocedure deel te nemen. 

 

Gelezen en goedgekeurd voor akkoord 

 

Datum:  

 

“Firmastempel” 

“Handtekening onderaannemer”