Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Groenbedrijf Van Vlierden NV.

Contactgegevens: Groenbedrijf Van Vlierden NV, Berghei 10, 3910 Neerpelt (KBO: 0439.700.208).

E-mail: info@vanvlierden.com

Telefoon: +32 11 64 20 28

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en heb je kennisgenomen van en stem je in met het Privacy Policy en de Cookie Policy van Groenbedrijf Van Vlierden NV.

Gebruiksvoorwaarden

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Groenbedrijf Van Vlierden NV of aan derden waarmee Groenbedrijf Van Vlierden NV daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Groenbedrijf Van Vlierden NV. Je verbindt je er toe je te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Groenbedrijf Van Vlierden NV of deze rechthoudende derden. Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. Groenbedrijf Van Vlierden NV behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van Groenbedrijf Van Vlierden NV zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Groenbedrijf Van Vlierden NV levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Groenbedrijf Van Vlierden NV is niet verplicht de informatie up-to-date te houden. Groenbedrijf Van Vlierden NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die je via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je de beheerder van de site contacteren. Wij raden je ten stelligste aan om, voordat je eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact op te nemen met Groenbedrijf Van Vlierden NV.

Groenbedrijf Van Vlierden NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Groenbedrijf Van Vlierden NV kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is Groenbedrijf Van Vlierden NV aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

3. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Groenbedrijf Van Vlierden NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken in Hasselt bevoegd.